Ruteplanlægning til dagrenovation og industri affald

Fast tømningsfrekvens eller tømning efter behov

Afhentning og indsamling af affald kan planlægges så indsamlingen sker med brug af så få ressourcer og omkostninger som muligt. Når der skal dannes effektive ruter til affaldsindsamling, er det naturligt at skelne mellem indsamling af dagrenovation fra private husholdninger og industriaffald. Dagrenovation skal ofte ruteplanlægges med faste tømningsfrekvenser og det er typisk alle husstande i en kommune, som skal have afhentet deres affald. Industriaffald er derimod ofte karakteriseret ved både faste tømningsaftaler og af tømninger baseret på bestillinger; og der er tale om langt færre tømningssteder end ved dagrenovation. Til gengæld er der så længere afstand mellem tømningsstederne. Tømning hos virksomheder kan yderligere deles op i situationer, hvor en mindre beholder som f.eks. en papcontainer tømmes i en komprimatorbil eller hvor en stor container læsses på bilen, køres til tøming og så enten returneres til samme kunde eller leveres til en ny kunde.

Ruteplanlægning til dagrenovation

Situationen er egentlig ret simpel; en eksempel by har 20.000 husttande som skal have tømt deres beholder med fast frekvens. Kommunen og renovatøren har begge en stor interesse i, at tømningen ruteplanlægges effektivt med brug af færrest mulige køretøjer, som kører så få km og så få minutter som muligt. Til det brug har Rapidis udviklet en særlig variant kaldet ”High Density” af Logistics Planner softwaren, som er i stand til at danne optimale ruter for meget store adressemængder. I praksis opdeler softwaren området i ruter, som kan gennemkøres med den maksimale arbejdstid man har tilladt. Softwaren beregner også den optimale rækkefølge for hver rute ligesom en række krav om f.eks. at minimere venstresving eller at ankomme i den ”rigtige” side af vejen kan tilgodeses. Ofteste er det de samme ruter man kører hver uge; hvorfor det formentlig giver mest mening, at der går lang tid imellem at man genplanlægger ruterne.

Affaldsbeholdere med sensorer

Anderledes ser det ud, når smarte teknologier for alvor finder vej til affaldsbeholderne, så de selv kan melde ind centralt, når deres kapacitet er udnyttet til en vis grad og tømning skal ske indenfor 1, 2 eller måske 3 dage. Nu har man pludselig en meget dynamisk situation, hvor listen

af beholdere, som skal tømmes skifter hele tiden. Hvis en kommune eller en renovatør for alvor skal have udbytte af de smarte affaldsbeholdere med fuldmeldere, skal gevinsten komme fra færre omkostninger og mindre miljøpåvirkning i forbindelse med tømningerne. Her kan planlægning og optimering af ruterne altså med fordel ske hver dag.

Ruteplanlægning til tømning af papcontainere

Denne type beholdere er placeret hos virksomheder og institutioner og skal enten tømmes på faste dage eller når virksomheden ringer og bestiller afhentning. Softwaren som Rapdis leverer til denne type ruteplanlægning holder styr bilernes kapacitet og ruteplanlægger faste- og bestilte tømninger så aftaler om tømningstidspunkter overholdes for både de faste og variable tømninger og samtiding minimerer den samlede køretid og antal kørte kilometer for køretøjerne.

Ruteplannlægning til storskraldsordninger

Mange kommuner har storskraldsordninger, hvor borgerne kan melde sig til, hvis de ønsker afhentning. På den måde er alle afhentningsopgaverne variable, men til gengæld kan ruteplanlægningen være kompliceret af, at nogle typer affald ikke kan køres med samme bil som

andre typer affald – noget som VRP udgaven af Logistics Planner kan holde styr på.

Ruteplanlægning til affalds containere

For vognmænd som arbejder med tømning af store containere, kan arbejdsgangen være, at en container hentes hos én kunde, tømmes på et modtageanlæg hvorefter containeren enten kørers retur til den samme kunde eller til en ny kunde. De mange afhentninger, tømninger og afleveringer kan med Logitics Planner i PD udgaven (Pickup and Delivery) kombineres til optimale ruter, hvor målet er, at klare opgaverne med så få biler som muligt og at disse biler køre så få minutter og km som muligt.

Byens skraldespande

For enhver by er det en stor og vigtig opgave at byen holdes ren. Derfor er det naturligvis også vigtigt, at byens mange skraldespande tømmes så byens brugere kan komme af med deres affald på den rigtige måde. VRP udgaven af Logistics Planner kan danne de mest optimale ruter til tømning af byens skraldespande uanset om tømningen skal ske med fast frekvens eller om skraldespadene er forsynet med sensorer melder ind når tømning er påkrævet.

Alle udgaver af Rapidis Logistics Planner kan leveres som extension til ArcGIS eller som en cloud hosted web service (REST). De hosted services dækker alle lande i Europa, USA, Canada, Australien og New Zealand. Andre lande tilføjes efter behov.

Mere information og downloads