Hvordan trafikmodellerne GMM ogCompass bruger Traffic Analyst.

Trafikmodeller lavet med Traffic Analyst

 • The Green Mobility Model (GMM) Danmarks nationale trafikmodel (tidligere kaldet Landstrafikmodellen, LTM)

 • COMPASS – trafikmodel for Københavns Kommune

 • Rejsekortanalyse system for DSB

Rapidis søger lokale partnerne med viden og kompetencer omkring trafik modellering til at bruge Traffic Analyst til at skabe nye projekter. Kontakt Leif Dahl Petersen for mere information. 

The Green Mobility Model – National trafikmodel for Danmark

Introduktion

 • Landsdækkende med international trafik
 • Passager efterspørgselsmodel med international overnatning
 • Rutevalgsmodel som bruger Traffic Analyst værktøjer
 • Køreplans-baseret kollektiv rutevalg
 • Tog, bus, færger
 • Tidsafhængig rutevalg for vejtrafik
 • Fly rutevalg
 • Tog fragt rutevalg
 • Model framework lavet med ArcGIS og Traffic Analyst komponenter
 • Traffic Analyst Scenarie-styring

System arkitektur

 • Cloud baseret
 • Multiple bruger-organisationer
 • Multiple fælles scenarie databaser
 • Multiple beregningsmaskiner,  som oprettes og nedlægges efter behov for at reducere omkostinger når der ikke beregnes

Visning af resultater

 • Traffic Analyst web site
 • ArcGIS server
 • Kunde definerede resultatkort
 • Kunde definerede KPIer og nøgletal

COMPASS trafikmodel Københavns Kommune

Introduktion

 • København og Hovedstadsområdet
 • Aktivitetsbaseret model
 • Rutevalgsmodel som bruger Traffic Analyst værktøjer
 • Frekvensbaseret rutevalg for offentlig transport
 • Statisk rutevalgsmodel for vejtrafik. Tidsintervaller
 • Dynamisk rutevalgsmodel for vejtrafik
 • Rutevalgsmodel for cykel-trafik
 • Rutevalgsmodel for gående
 • Model framework lavet med ArcGIS og Traffic Analyst komponenter
 • Traffic Analyst scenarie-styring

System arkitektur

 • Lokal installation
 • Èn bruger organisation
 • Fælles scenarie database
 • Multiple beregnings-maskiner

Visning af resultater

 • Traffic Analyst web site
 • ArcGIS server
 • Kunde definerede resultatkort
 • Kunde definerede KPIer og nøgletal

Flere cases hvor Traffic Analyst er brugt til Trafikmodeller

TransTools 3

Rapidis er del af et konsortium som har fået opgaven med at udvikle den næste version af EU-kommisionens trafikmodel, Trans-Tools version 3

Mere information om køb af Rapidis Traffic Analyst til anvendelse med TransTools 3 trafikmodellen

Rapidis har ansvaret for alle tekniske aspekter af TransTools 3 modellen – design & arkitektur, software udvikling og integration.

TenConnect 2

Sammen med en række partnere har Rapidis udført EU projektet TenConnect 2, som består af en række analyser af trans-europæiske infrastruktur corridorer. Analyserner blev udført ved hjælp af EU trafikmodellen Trans-Tools. Som en del af projektet version 2.5 af Trans-Tools modellen udviklet i forbindelse med implementering af en række større forbedringer.

Effects of Proposed Railway liberalization in the EU

Som en del af et konsortium har Rapidis deltaget i udførelsen af en række trafikprognoser udført med den europæiske Trans-Tools trafikmodel. Formålet med analyse arbejdet var at belyse effekten af forskellige scenarier for liberalisering af jernbane-sektoren i Europa. Projektet blev udført for EU-kommisionens DG-TREN (nu DG-MOVE) kontor.

IBU Korridoren Femern Øresund

Evaluering af forslag til højhastigheds jernbane forbindelse mellem skandinavien og nordtyskland.

Rapidis har sammen med konsulenterne Otto Anker Nielsen og Christian Overgård Hansen udført et studie for IBU Korridoren Fermern Øresund, med det formål at evaluere forslag til udbygning afhøjhastigheds jernbane strækning i Øresund/Femern korridoren. Trans-Tools version 2 trafikmodellen blev anvendt som grundlag for studiet.

I forbindelse med arbejdet blev modellens detaljeringsgrad forbedret kraftigt i studie-området. Hovedforbedringerne er: en mere detaljeret model-zone opdeling i studie-området, forbedrede jernbane- og vejnet modeldata, samt modellering af færgeforbindelser. Der blev også indhentet flere trafiktællingsdata som blev anvendt til at rekalibrere modellen.

European Union, TEN Connect project

Evaluering af EU TEN policy oplæg ved hjælpe af Trans-Tools trafikmodellen

Den europæiske kommission startede et studie med fokus på den fremtidig udvikling af den europæiske transport infrastruktur. Studiet undersøgte effekterne af TEN (Trans-European Networks) policy tiltagene, og det blev udført ved hjælp af Trans-Tools trafikmodellen som dækker hele europa. Den anvendte Trans-Tools model er blevet udviklet i et tidligere projekt, og er implementeret på basis af ArcGIS fra ESRI samt ArcGIS udvidelsen Traffic Analyst fra Rapidis.

EU kommisionen udgav i 2010 en rappport som beskrev status for de 30 prioriterede transport korridorer som indgår i TEN policy arbejdet. TEN Connect projektet fremskaffede det analytiske grundlag for denne raport og bidrog til analysen af de økonomiske, miljømæssige og sociale effekter ved en række alternative forslag i forbindelse med det videre TEN policy arbejde.

TEN projektet blev udført af et konsortium af firmaer og universiteter, under ledelse af det danske rådgivnings firma TetraPlan. Rapidis var ansvarlig for all software udvikling og implementering.

TEN konsortiet bestod af:

TetraPlan (Danmark)

DTU Transport (Danmark)

Rapidis (Danmark)

BMT Transport Solutions (Tyskland)

Institute for Regional Economy at the Christian Albrechts University in Kiel (Tyskland)

Institute for Transport Studies, University of Leeds (UK)

Institute for System Integrating Studies (Italien)

MCRIT (Spanien)

SYSTEMA (Grækenland)

Ramböll (Finland)

Informi GIS (Danmark)

University of Belgrade (Serbien)

Technical University of Vilnius (Litauen)

Sudop (Den Czechiske Republik)

University of Szczecin (Polen)

EU, TRANS-TOOLS projektet

Udvikling af en EU trafikmodel for kommisionen

Rapidis assisterede DTU Tranport (Danmarks Tekniske Universitet) med arbejdet i Trans-Tools projektet. Formålet med projektet var at implementere en trafikmodel for hele EU-området, som var i stand til at person- og gods-trafik hen over alle transportmidler.

Rapidis varetog udviklingen af brugerflade, datamodel, redigeringsværktøjer og integration af del modeller. Desuden blev alle rutevalgsberegninger (simulation af trafikstrømme) udført med moduler fra Rapidis’ produkt, Traffic Analyst. Arbejdet blev udført på basis af ArcGIS fra ESRI.

Landstrafikmodellen

Rapidis assisterer DTU Transport med de tekniske aspekter af landstrafikmodellen. Vores arbejde omfatter softwareudvikling, udvikling af datamodeller og den overordnede tekniske arkitektur af den GIS baserede trafikmodel.

Detaljeret transport model for Storkøbenhavn

Rapidis deltog, som underleverandør til DTU Transport, i udviklingen af en storstilet og meget detaljeret transport model for Storkøbenhavn. Modellen blev udviklet ved hjælp af ArcGIS og Traffic Analyst, og er en videreudvikling af den eksisterende OTM-model, hvor der er tilføjet detaljeret køreplansbaseret offentlig transport. Køreplaner og linie data blev importeret fra den web-baserede rejseplanlægger tjeneste www.rejseplanen.dk, og lagret i ArcGIS. Transportodellen blev brugt som grundlag for en undersøgelse af de socio-økonomiske og miljømæssige virkninger af at indføre kørselsafgifter i det storkøbenhavnske område.

Baltic Transport Outlook 2030

Rapidis har, som en del af det EU støttede Baltic Transport Outlook 2030 projekt, gennemført en transport infrastruktur analyse ved brug af Trans-Tools modellen.

GIS Datawarehouse for trafikdata

Sammen med Model Center Gruppen ved DTU Transport, har Rapidis designet og implementeret et GIS-baseret datawarehouse. Formålet med dette data warehouse var at samle trafiktællinger fra en række offentlige aktører og transportmyndigheder i Storkøbenhavn. Senere vil andre typer data der er relevante for transport planlæggere blive tilføjet, og den geografiske rækkevidde udvidet. Disse data vil blive stillet til rådighed for transport planlæggere og andre interesserede parter. Løsningen er implementeret ved hjælp af ESRI ArcSDE multi-user GIS-database, samt ArcGIS.

Grønlands Transport Model

Rapidis udformede et strategisk vurderings værktøj til Grønlands Hjemmestyre til evaluering transport infrastrukturinvesteringer. Projektet blev udført af DTU Transport som hovedentreprenør, med Rapidis deltager ogunderleverandør. Transportmodelle blev bygget ved hjælp af ArcGIS og Traffic Analyst.

Trængselsanalyse

Værktøjer til at analyse af trængselseffekter baseret på GPS-data.

For  Vejdirektoratet har Rapidis designet og implementeret et sæt af værktøjer, som gør det muligt for Vejdirektoratet at analysere indsamlede GPS-data. Resultatet er en detaljeret beskrivelse af de forskellige overbelastningseffekter i vejnettet, såsom den daglige variation af rejsehastighed, flaskehalse mv. Værktøjerne blev implementeret ved hjælp af ArcGIS og Oracle DBMS.