Ruteplanlægning til skolekørsel og handicapkørsel

Transport som ikke dækkes af busser i faste ruter kaldes behovsstyret persontransport. Det er skolekørsel, handicapkørsel, ældrekørsel og specialkørsel.

Rapidis leverer software til ruteplanlægning af behovsstyret persontransport som en hosted service, der kan integreres med de fleste adminstrative systemer, som indeholder information om de kørselsopgaver, der skal udføres. Integration er lavet til systemerne FleetSched v/SSD og Easy@Tour v/Partex.

Se f.eks. her, hvordan Hedensted Kommune årligt sparer kr. 4,4 mio efter de har anskaffet systemet fra SSD. Link er til  “Caseanalyse – Tidsbesparende teknologier med dokumenteret effekt” udarbejdet af DeLoitte for Kommunernes Landsforening (KL). Du finder casen på side 19

Stil spørgsmål
Testadgang
Se video

En kørselsopgave indenfor behovsstyret persontransport består af en opsamling, som om morgenen kan være på borgernes hjemadresse og en afsætning som kan være påen skole, en institution eller måske på et behandlingssted. Senere på dagen skal de fleste passagerer retur, men måske til anden adresse eller på et tidspunkt som gør, at eftermiddagsruterne, af ruteplanlægningssystemet, sammensættes helt anderledes for at sikre overholdelse af alle krav og for at minimere kørselsomkostningerne.

Umiddelbart kan man godt betragte planlægningen af ovennævnte kørselsopgaver, som som det at tildele opsamlinger og afleveringer til hver bus på en måde så hver bus kører mindst muligt og derfor billigst muligt.

I praksis er der dog en lang række forhold, som der også skal tages højde i planlægningen. Disse forhold har Rapidis arbejdet med at kunne tage højde for i en særlig version af Rapidis Logistics Planner til behovsstyret persontransport.

Passagerernes rejsetid minimeres

De fleste kommuner som administerer en eller flere transportordninger har regler for, hvor lang tid en passagerer må opholde sig i bussen. Rapidis Logistics Planner kan planlægge ruter for en flåde af busser så ingen passagerer kommer til at opholde sig længere tid i bussen end ønsket; det kan enten være i form af en fast grænse på et vilkårligt antal minutter eller målt som den direkte køretid (hvis bussen kører passageren direkte fra A til B uden andre stop) med tillæg af et vilkårligt antal minutter.

Hvert minut som en passagerer opholder sig i bussen medgår som en omkostining i Rapidis’ algorithme, hvorfor den individuelle rejsetid altid holdes så lav som muligt.

Avanceret brug af tidsvinduer

Tidsvinduer er den betegnelse vi bruger for det tidsrum, hvor en opsamling eller en afsætning skal finde sted og de kan bruges enten forholdsvis simpelt eller mere komplekst alt efter, hvad man har brug for i sin planlægningsopgave. Opstiller du f.eks. et tidsvindue for afsætning til 07.45 – 08.00 kan du også bestemme om bussen bare skal være fremme i det valgte tidsrum eller om afsætningen også skal gennemført.

”Early pickup” eller ”late delivery” er begge funktioner som gøre turen mere behagelig for passagererne. Forestiller man sig en borger, som har en aftale på et behandlingssted kl. 10.00 og et tidsvidue for aflevering 09.00 – 10.00. Hvis du her markerer ”late delivery” vil Rapidis Logistics Planner planlægge turen således at denne passagerer afsættes så tæt på kl. 10.00 som muligt og dermed får mindre ventetid på behandlingsstedet – alt sammen naturligvis unden at omkostningerne ved transporten stiger.

Hvem må køre sammen?

Ordregrupper bruges til at holde styr på, hvilke passagerer som må være i bussen på samme tid og hvilke passagerer som ikke må køre sammen. Anvendelsesmulighederne er utallige, men et godt eksempel kunne være en kommune med kørselsordninger både for børn som skal skal i skole og ældre som skal til dagcentre. Her kan planlæggeren nemt holde til de grupper adskilt, hvis det er ønsket. På samme måde kunne det givet være interessant at undersøge, hvordan omkostningerne ved transportordningerne påvirkes af forskellige regler for, hvem der må være busserne på samme tid.

Fast chauffør

Mange passagerer i den behovsstyrede persontransport har behov den tryghed, der er forbundet med at blive kørt af en chauffør som de kender; altså krav om ”fast chauffør”. I praksis er det nærmest umuligt, for en planlægger, at garantere ”fast chauffør” – alle kan få en sygedag ligesom ferie- og kursusdage kan det umuligt at opfylde ønsket om fast chauffør.

Rapidis Logistics Planner har funktionen ”ressourcegrupper”, som dækker over, at alle chauffører kan være medlem af en ressourcegruppe. Ressourcegrupper kan have lige så mange medlemmer som det ønskes. En kørselsordre kan nu tilføjes et krav om ressourcegruppe, hvilket sikrer at passagereren bliver kørt at en chauffør, der er medlem af den pågældende ressourcegrupper; altså et ”kendt ansigt”. På den måde bliver planlægningen langt mere effektiv og realistisk samtidig med at passagerens ønsker tilgodeses.

Kapacitet og belastning

Behovstyret persontranport er karakteriseret ved, at bussen samler passagerer op og sætter dem af igen ude på ruten. Rapidis Logistics Planner kan derfor nøje holde styr på, at bussen rent faktisk har plads til de passagerer og deres eventuelle hjælpemidler, som planlægges til at påstige bussen. I praksis kan planlæggeren selv definere, hvilke typer af kapaciteter der indgå; siddepladser, plads til kørestole etc.

Læs brugerhistorie her

Download PDF bruger historie om, hvordan Fynbus bruger Logistics Planner til daglig planlægning og optimering af skolekørsel, kørsel til aktivitetscentre og anden behovsstyret persontransport.

Omkostningselementer

Omkostningerne ved kørslen kan bestå af flere elementer, som disponenten kan vægte så planen tilpasses situationen.

 • Køretid for busserne
 • Rejsetid for den enkelte passager
 • Antal busser
 • Servicetid
 • Opsamling eller aflevering uden for tidsvindue
 • Overskridelse af maks. rejsetid
 • Brug af ressource udenfor tilladt ressourcegruppe

Parametre som håndterer de særlige forhold omkring persontransport

Faktorer som gør rejsen ubekvem for passagerne, kan tildeles en omkostning, hvorefter Logistics Planner holder faktorerne på et så lavt niveau som muligt.

Som et eksempel kan de samlede omkostninger for transportplanen stige i takt med at passagerenes rejsetid stiger. Resultatet bliver, at planer med kort rejsetid vil blive foretrukket.

 • Maks. tilladt rejsetid i i minutter
 • Maks. rejsetid i forhold til den direkte rute
 • Alle rejsetids minutter for kunden har en omkostning og vil blive minimeret
 • Ventetid på ruten begrænses
 • Chauffør pauser kræver at bussen er tom
 • Afleveringer kan specificeres til at ske så sent i tidsvinduet som muligt
 • Forhindre samkørsel af specifikke passagerer eller typer af passagerer
 • Personer med samme rejse behov kan håndteres som én ordre
Tidsvinduer sætter en tidsmæssig begrænsning på opgaver

 • Et tidsvindue har et start- og et sluttidspunkt
 • Muligt at tillade at opgaver kun begynder i tidsvinduet, men kan fuldføres efter tidsvinduets sluttidspunkt
 • Skalérbar tolerance med skalérbar omkostning, hvis opgavetid slutter udenfor tidsvinduet
 • “Sen” levering vil placere opgaven så sent som muligt i tidsvinduet
Tidsvinduer i handicapkørsel
Logistics Planner understøtter 3 forsk. metoder til afholdelse af pauser.

 • Fast pause med tom bus på vilkårlig lokation
 • Flydende pauser der indsættes efter en fastlagt tidsperiode
 • Når bussen er ledig køres retur til depotet
Bussernes kapacitet og belastning for hver ordre

 • Enhver bus kan have flere typer kapacitet (f.eks. 8 sæder og 3 pladser til kørestole)
 • Alle ordrer/ture kræver én eller flere kapaciteter
 • En ordre/tur kan være en enkelt person (siddende), en gruppe personer (siddende) eller en sammensat grupper af personer (nogle siddende og andre som kræver plads til en kørestol)
Når 2 personer (bror og søster) har identiske transportbehov.

Det kan (pga. booking systemer) resultere i 2 ordrer, som kan blive placeret på 2 forskellige busser.

For at undgå dette kan Logistics Planner finde denne type ordrer og behandle dem som var de 1 samlet ordre, hvis kapacitetsbelastninger og service tider lægges sammen.

Når en gruppe af personer skal fra hver deres adresse til et fælles ankomststed på same tid.

Der kan laves bedre planer, hvis personerne betragtes som en gruppe.

Logistics Planner kan håndtere både fælles start steder og fælles ankomststeder.

Ordre grupper bruges når personer ikke må rejse i samme bus.

En ordre kan tilhøre ingen, én eller flere grupper.

3 forskellige typer af regler specificerer restriktionerne.
Der kan indgå utallige ordre grupper og regler i en plan, men når blot 1 restriktion mellem 2 ordrer er etableret kan disse personer ikke rejse i samme bus.

 • Må ikke blandes med personer udenfor ordregruppen)
 • Må ikke blandes med andre ordregrupper
 • Må ikke blandes indenfor ordregruppen
Alle opgaver (opsamlinger og afleveringer) har en servicetid.

Når flere personer skal samles op eller afleveres på den samme adresse kan følgende værktøjer fra Logistics Planner benyttes:

 • Reduktionsfaktor for servicetid for efterfølgende opgaver på samme adresse
 • Maksimal samlet servicetid på en adresse
Rapidis Logistics Planner kan respektere en fast rute, som allerede er planlagt. Øvrige ordrer kan tildeles bussen før og efter de faste ture.

 • Den faste tur behandles som en lang opgave med den fastsatte rejsetid som servicetid
 • Der kan være tidsvindue på enten opsamling eller aflevering
Figuren nedenfor viser et eksempel på en fast tur med et tidsvindue på opsamlingen. Opsamling skal ske mellem 04:00 and 04:10 and rejsetiden af fastsat til 16 minutter.
Handicapkørsel - fast tur indplaceres i plan

Udvalgte referencer

 • Fynbus, regionalt busselskab, planlægger + 500.000 ture, institutionskørsel