Ruteplanlægning til skolekørsel og handicapkørsel

Transport som ikke dækkes af busser i faste ruter kaldes behovsstyret persontransport. Det er skolekørsel, handicapkørsel, ældrekørsel og specialkørsel.

Rapidis leverer software til ruteplanlægning af behovsstyret persontransport som en hosted service, der kan integreres med de fleste adminstrative systemer, som indeholder information om de kørselsopgaver, der skal udføres. Integration er lavet til systemerne FleetSched v/SSD og Easy@Tour v/Partex.

Se f.eks. her, hvordan Hedensted Kommune årligt sparer kr. 4,4 mio efter de har anskaffet systemet fra SSD. Link er til  “Caseanalyse – Tidsbesparende teknologier med dokumenteret effekt” udarbejdet af DeLoitte for Kommunernes Landsforening (KL). Du finder casen på side 19

En kørselsopgave indenfor behovsstyret persontransport består af en opsamling, som om morgenen kan være på borgernes hjemadresse og en afsætning som kan være påen skole, en institution eller måske på et behandlingssted. Senere på dagen skal de fleste passagerer retur, men måske til anden adresse eller på et tidspunkt som gør, at eftermiddagsruterne, af ruteplanlægningssystemet, sammensættes helt anderledes for at sikre overholdelse af alle krav og for at minimere kørselsomkostningerne.

Umiddelbart kan man godt betragte planlægningen af ovennævnte kørselsopgaver, som som det at tildele opsamlinger og afleveringer til hver bus på en måde så hver bus kører mindst muligt og derfor billigst muligt.

I praksis er der dog en lang række forhold, som der også skal tages højde i planlægningen. Disse forhold har Rapidis arbejdet med at kunne tage højde for i en særlig version af Rapidis Logistics Planner til behovsstyret persontransport.

Passagerernes rejsetid minimeres

De fleste kommuner som administerer en eller flere transportordninger har regler for, hvor lang tid en passagerer må opholde sig i bussen. Rapidis Logistics Planner kan planlægge ruter for en flåde af busser så ingen passagerer kommer til at opholde sig længere tid i bussen end ønsket; det kan enten være i form af en fast grænse på et vilkårligt antal minutter eller målt som den direkte køretid (hvis bussen kører passageren direkte fra A til B uden andre stop) med tillæg af et vilkårligt antal minutter.

Hvert minut som en passagerer opholder sig i bussen medgår som en omkostining i Rapidis’ algorithme, hvorfor den individuelle rejsetid altid holdes så lav som muligt.

Avanceret brug af tidsvinduer

Tidsvinduer er den betegnelse vi bruger for det tidsrum, hvor en opsamling eller en afsætning skal finde sted og de kan bruges enten forholdsvis simpelt eller mere komplekst alt efter, hvad man har brug for i sin planlægningsopgave. Opstiller du f.eks. et tidsvindue for afsætning til 07.45 – 08.00 kan du også bestemme om bussen bare skal være fremme i det valgte tidsrum eller om afsætningen også skal gennemført.

”Early pickup” eller ”late delivery” er begge funktioner som gøre turen mere behagelig for passagererne. Forestiller man sig en borger, som har en aftale på et behandlingssted kl. 10.00 og et tidsvidue for aflevering 09.00 – 10.00. Hvis du her markerer ”late delivery” vil Rapidis Logistics Planner planlægge turen således at denne passagerer afsættes så tæt på kl. 10.00 som muligt og dermed får mindre ventetid på behandlingsstedet – alt sammen naturligvis unden at omkostningerne ved transporten stiger.

Hvem må køre sammen?

Ordregrupper bruges til at holde styr på, hvilke passagerer som må være i bussen på samme tid og hvilke passagerer som ikke må køre sammen. Anvendelsesmulighederne er utallige, men et godt eksempel kunne være en kommune med kørselsordninger både for børn som skal skal i skole og ældre som skal til dagcentre. Her kan planlæggeren nemt holde til de grupper adskilt, hvis det er ønsket. På samme måde kunne det givet være interessant at undersøge, hvordan omkostningerne ved transportordningerne påvirkes af forskellige regler for, hvem der må være busserne på samme tid.

Fast chauffør

Mange passagerer i den behovsstyrede persontransport har behov den tryghed, der er forbundet med at blive kørt af en chauffør som de kender; altså krav om ”fast chauffør”. I praksis er det nærmest umuligt, for en planlægger, at garantere ”fast chauffør” – alle kan få en sygedag ligesom ferie- og kursusdage kan det umuligt at opfylde ønsket om fast chauffør.

Rapidis Logistics Planner har funktionen ”ressourcegrupper”, som dækker over, at alle chauffører kan være medlem af en ressourcegruppe. Ressourcegrupper kan have lige så mange medlemmer som det ønskes. En kørselsordre kan nu tilføjes et krav om ressourcegruppe, hvilket sikrer at passagereren bliver kørt at en chauffør, der er medlem af den pågældende ressourcegrupper; altså et ”kendt ansigt”. På den måde bliver planlægningen langt mere effektiv og realistisk samtidig med at passagerens ønsker tilgodeses.

Kapacitet og belastning

Behovstyret persontranport er karakteriseret ved, at bussen samler passagerer op og sætter dem af igen ude på ruten. Rapidis Logistics Planner kan derfor nøje holde styr på, at bussen rent faktisk har plads til de passagerer og deres eventuelle hjælpemidler, som planlægges til at påstige bussen. I praksis kan planlæggeren selv definere, hvilke typer af kapaciteter der indgå; siddepladser, plads til kørestole etc.

Læs brugerhistorie her

Download PDF bruger historie om, hvordan Fynbus bruger Logistics Planner til daglig planlægning og optimering af skolekørsel, kørsel til aktivitetscentre og anden behovsstyret persontransport.

Omkostningselementer

Omkostningerne ved kørslen kan bestå af flere elementer, som disponenten kan vægte så planen tilpasses situationen.

  • Køretid for busserne
  • Rejsetid for den enkelte passager
  • Antal busser
  • Servicetid
  • Opsamling eller aflevering uden for tidsvindue
  • Overskridelse af maks. rejsetid
  • Brug af ressource udenfor tilladt ressourcegruppe

Parametre som håndterer de særlige forhold omkring persontransport

Udvalgte referencer

  • Fynbus, regionalt busselskab, planlægger + 500.000 ture, institutionskørsel