Rejsekort Analyse System

Movia har længe haft masser af rejsekort og tællingsdata – men har haft brug for at danne et samlet overblik over rejsestrømmene i det kollektive transportsystem.

Ved at bruge simulations moduler har Rapidis udviklet et system som kan kombinere tællingsdata med rejsekort data og data fra Landstrafikmodellen. Resultatet er en unik, komplet og detaljeret opgørelse over alle bus-rejser i Movias område.

Systemet er udviklet på en GIS-platform så detaljerede visualiseringer er en del af systemet fra starten.

Beregningen analyserer en gennemsnitshverdag per måned. De grundlæggende resultater er et tur-mønster opgjort som antal ture fra stop til stop per time-interval. Men de detaljerede resultater omfatter bl.a:

  • Dtaljeret beskrivelse af hver eneste kollektive tur foretaget i Movias område
  • Opsummering til alle påstigninger/afstigninger og rejser i kollektive transportmidler.
  • Skifteopgørelser for alle større stationer og stops
  • Oplande for passagerer pr. linje

Samlet set et enormt og meget detaljeret sæt resultater.

Rapidis er nu i gang med næste skridt – at udbygge systemet med nye modelleringsmuligheder så de kollektive planlæggere nemt kan få et bud på virkningerne af linje-omlægninger og ændringer.

Ekstra potentiale for togrejser

For DSB’s markedsføringsafdeling har Rapidis gennemført en analyse med fokus at identificere uudnyttet efterspørgselspotentiale for togrejser i de væsentligste korridorer af jernbanenettet.

Kollektive trafiksystemer i USA

Brookings Institution i Washington DC bruger vores Traffic Analyst software til at udføre detaljerede analyser af  de kollektive trafiksystemer i mere end de 100 største byer i USA. Rapidis har, for at lette arbejdsgangene, udviklet et modul, som automatiserer importeren af trafik data i formatet “Google Transit Feed Specification” til Traffic Analyst. Resultaterne af projektet findes her.

Ændret linjeføring og køreplan

Analyse af ændret linjeføring og køreplan

Rapidis har udført en analyse for Movia. Analysen undersøgt hvordan betydelige ændringer i bus-linjer og køreplaner i et område påvirkede det samlede kollektive transport netværk. Analysen omfattede også sammenligninger mellem beregningsmodellens forudsigelser og reelle trafiktællinger for at teste modellens validitet.

Analyse og visualisering af passagertællinger

Som underrådgiver for Informi GIS har Rapidis hjulpet Movia med at implementere et system som udfører analyser og GIS visualiseringer af en bred vifte af automatisk indsamlede drifts-data, såsom påstigningstællinger, rettidighedsmålinger og andet. Rapidis har udviklet den central data-base komponent i systemet. Den samlede løsning er designet og udviklet som en udvidelse af ArcGIS. (Link til paper som beskriver Movias VisFrem system)

Transport ministeriet, HUR – Nye OTM tur-matricer

Som en del af et konsortium (sammen med DTU Transport (Danmarks Tekniske Universitet, TetraPlan A/S og Cowi) som udførte et projekt med det formål at opdatere data for rejse-mønstrene i hovedstadsområdet. Disse data blev anvendt i forbindelse med trafikmodelberegninger som blev brugt til at vurdere rentabiliteten en af ny metro-linje i København. Projektet blev udført med Traffic Analyst.

Trafik model beregninger

Evaluering og udvælgelse af passende bus services som erstatning for toglinjer som lukkes p.g.a. vedligeholdelsesarbejder

En række potentielle bus services blev evalueret med detaljerede trafik model beregninger. Baseret på modellens fremskrivninger udvalgte man de bus services som gav færrest gener. På disse blev der foretaget yderligere og mere detaljerede beregninger med henblik på at beregning det nødvendige antal busser som skulle indsættes på forskellige tidspunkter af døgnet.

Opdatering og udvidelse af vores system til automatisk tælling af passagerer

DSB S-Tog har udvidet sin køreplan til også at dække nattetimer på nogle ugedage. Som en del af denne udvidelse har vi hjulpet DSB S-Tog med en opdatering og udvidelse til det automatiske passager tælle system – Automatic Passenger counting System (APS). APS bruges til dagligt at producere detaljerede data som beskriver rejsemønstre og det overordnede antal rejsende. Nye funktioner i denne version sikrer, at natte trafik også beregnes korrekt.

Model for simulering af passagér forsinkelser

I et tidligere projekt har Rapidis og DTU Transport designet og implementeret en simuleringsmodel, der har været brugt af DSB S-Tog til at  analysere, hvilke konsekvenser som forsinkelser og aflysninger får for passagerne. I denne fase har Rapidis opdateret systemet med ny funktionalitet, flyttet til en ny datamodel og tilføjet en mere brugervenligt GIS baseret brugergrænseflade.

Automatisk forudsigelse af passagernes rejsemønstre

Sammen med DTU Transport har Rapidis implementeret et system, der bruges til dagligt at producere detaljerede data, som beskriver S-Togs passagernes rejsemønstre. Basis er data fra de tælle- og vægtsystemer, der er installeret i togene. Systemet kombinerer en avanceret model for valg af offentlig transport med en “tur-matrice-estimerings” metode.

GIS interface til hjemmeside

Via Informi GIS leverede Rapidis konsulentarbejde til implementering af et eksport-modul der skal forbinde rumlige databaser til et  GIS-interface med køreplansdatabase og Rejseplanens hjemmeside (www.rejseplanen.dk).