Rejsekort Analyse System

Movia har længe haft adgang til rejsekort data og passager-tællinger, men har brug for et samlet overblik over rejsestrømmene i det kollektive transportsystem.

Ved at bruge simulations moduler har Rapidis udviklet et system som kan kombinere tælle data og rejsekort data med data fra Landstrafikmodellen. Resultatet er en unik, komplet og detaljeret opgørelse over alle bus-rejser i Movias område.

Systemet kaldes rejsekort analysesystemet og er i dag et standard system, opbygget i moduler og udviklet på Rapidis Transit Analyst og ArcGIS fra Esri.

Rejsekort Analysesystemet – flere detaljer her.

Beregningen analyserer en gennemsnitshverdag per måned. De grundlæggende resultater er et tur-mønster opgjort som antal ture fra stop til stop per time-interval. Men de detaljerede resultater omfatter bl.a:

  • Detaljeret beskrivelse af hver eneste kollektive tur foretaget i Movias område
  • Opsummering til alle påstigninger/afstigninger og rejser i kollektive transportmidler.
  • Skiftemønstre for alle større stationer og stops
  • Oplande for passagerer pr. linje

Samlet set et enormt og meget detaljeret sæt af resultater.

Systemet er nu udbygget med yderligere et modul, så de kollektive planlæggere nemt kan få et bud på virkningerne af linje-omlægninger og ændringer.

Senest er der koblet en kort-baseret brugergrænseflade på systmet, som gør det muligt, uden GIS kompetencer at kalde og visualisere avancerede analyser.

Ekstra potentiale for togrejser

For DSB’s markedsføringsafdeling har Rapidis gennemført en analyse med fokus at identificere uudnyttet efterspørgselspotentiale for togrejser i de væsentligste korridorer af jernbanenettet.

GIS interface til hjemmeside

Via Informi GIS leverede Rapidis konsulentarbejde til implementering af et eksport-modul der skal forbinde rumlige databaser til et  GIS-interface med køreplansdatabase og Rejseplanens hjemmeside (www.rejseplanen.dk).

DOT – Erstatnings-transport

Rapidis har assisteret DOT, Dit Offentlige Trafikselskab, med projektet ”Samplanlægning af erstatningstransport”

I forbindelse med større sporarbejder vil DSB undersøge, hvordan erstatningsbusser bedst opfylder passagerernes transportbehov i kombination med det ”ikke-berørte” kollektive netværk som Movia busser og metro.

Ønsket er at stille alternativer til rådighed for de rejsende så de oplever færrest gener når der er sporarbejder.

Samplanlægningen skal ses som et alternativ til den traditionelle tankegang, hvor erstatningsbusser altid sættes ind og erstatter tog 1:1.

Samplanlægningen skal altså tænke på tværs i løsninger mellem DSB, Movia og evt. Metro, hvor hvert element kan indgå i det bedste alternativ for alle rejsende.

Målet er at øge samplanlægningen mellem Trafikselskaberne ved større sporarbejder, således at kunderne oplever færre gener.

  • Bedre udnyttelse af eksisterende kollektive netværk
  • Mere trafik for pengene
  • Højere koordinering mellem selskaberne
  • Datadrevet tilgang til rutevalg og løsninger

Rapidis har anvendt Movias Rejsekort Analysesystem til at analysere passagernes samlede rejse (transportbehov fra rejsens start til slut) og dernæst introducere scenarier for sporarbejder samt indsætning af erstatningsbusser og måske øget frekvens for udvalgte Movia busser.

Dernæst beregnes konsekvenserne ved forskellige scenarier – for de berørte passagerer, som forudsættes at have uændrede transportbehov.

Når konsekvenserne ved de forskellige scenarier sammenlignes, er det muligt at fastslå hvilket alternativ der byder på færrest gener for passagererne.

Kollektive trafiksystemer i USA

Brookings Institution i Washington DC bruger vores Traffic Analyst software til at udføre detaljerede analyser af  de kollektive trafiksystemer i mere end de 100 største byer i USA. Rapidis har, for at lette arbejdsgangene, udviklet et modul, som automatiserer importeren af trafik data i formatet “Google Transit Feed Specification” til Traffic Analyst. Resultaterne af projektet findes her.

OD Matricer for DSB

DSB har behov for at lave præcise opgørelser af rejser foretaget med DSB og som beskriver hver rejse fra første påstigning hos DSB og til sidste afstigning hos DSB.

Disse opgørelser finder anvendelse når der følges op på aftaler mellem DSB og Transportministeriet.

OD matricen beregnes med et modul fra Transit Analyst til ArcGIS og bruger Multi-Path OD-Matrix Estimation (MPME) til at samkøre modeldata med tællinger, rejsekort data og køreplaner fra Rejseplanen. På den måde opnås det bedst mulige samlede og detaljerede billede af alle rejser.

Trafik model beregninger

Evaluering og udvælgelse af passende bus services som erstatning for toglinjer som lukkes p.g.a. vedligeholdelsesarbejder

En række potentielle bus services blev evalueret med detaljerede trafik model beregninger. Baseret på modellens fremskrivninger udvalgte man de bus services som gav færrest gener. På disse blev der foretaget yderligere og mere detaljerede beregninger med henblik på at beregning det nødvendige antal busser som skulle indsættes på forskellige tidspunkter af døgnet.

Opdatering og udvidelse af vores system til automatisk tælling af passagerer

DSB S-Tog har udvidet sin køreplan til også at dække nattetimer på nogle ugedage. Som en del af denne udvidelse har vi hjulpet DSB S-Tog med en opdatering og udvidelse til det automatiske passager tælle system – Automatic Passenger counting System (APS). APS bruges til dagligt at producere detaljerede data som beskriver rejsemønstre og det overordnede antal rejsende. Nye funktioner i denne version sikrer, at natte trafik også beregnes korrekt.

Model for simulering af passagér forsinkelser

I et tidligere projekt har Rapidis og DTU Transport designet og implementeret en simuleringsmodel, der har været brugt af DSB S-Tog til at  analysere, hvilke konsekvenser som forsinkelser og aflysninger får for passagerne. I denne fase har Rapidis opdateret systemet med ny funktionalitet, flyttet til en ny datamodel og tilføjet en mere brugervenligt GIS baseret brugergrænseflade.

Automatisk forudsigelse af passagernes rejsemønstre

Sammen med DTU Transport har Rapidis implementeret et system, der bruges til dagligt at producere detaljerede data, som beskriver S-Togs passagernes rejsemønstre. Basis er data fra de tælle- og vægtsystemer, der er installeret i togene. Systemet kombinerer en avanceret model for valg af offentlig transport med en “tur-matrice-estimerings” metode.