Referencer transport

/Referencer transport
Referencer transport 2017-10-16T11:48:28+00:00

Landstrafikmodellen

Rapidis assisterer DTU Transport med de tekniske aspekter af landstrafikmodellen. Vores arbejde omfatter softwareudvikling, udvikling af datamodeller og den overordnede tekniske arkitektur af den GIS baserede trafikmodel.

TRANS-TOOLS 3.0

Rapidis er del af et konsortium som har fået opgaven med at udvikle den næste version af EU-kommisionens trafikmodel, Trans-Tools version 3.0.

Rapidis har ansvaret for alle tekniske aspekter af Trans-Tools 3 modellen – design & arkitektur, software udvikling og integration. Projektet er planlagt til at løbe over 3 år, og er pt. i gang.

Opdatering af TRANS-TOOLS Dokumentation

Rapidis har for Joint Research Center i Sevilla udført en opdatering af dokumentationen for Trans-Tools modellen.

TenConnect 2

Sammen med en række partnere har Rapidis udført EU projektet TenConnect 2, som består af en række analyser af trans-europæiske infrastruktur corridorer. Analyserner blev udført ved hjælp af EU trafikmodellen Trans-Tools. Som en del af projektet version 2.5 af Trans-Tools modellen udviklet i forbindelse med implementering af en række større forbedringer.

Effects of Proposed Railway liberalization in the EU

Som en del af et konsortium har Rapidis deltaget i udførelsen af en række trafikprognoser udført med den europæiske Trans-Tools trafikmodel. Formålet med analyse arbejdet var at belyse effekten af forskellige scenarier for liberalisering af jernbane-sektoren i Europa. Projektet blev udført for EU-kommisionens DG-TREN (nu DG-MOVE) kontor.

IBU Korridoren Femern Øresund

Evaluering af forslag til højhastigheds jernbane forbindelse mellem skandinavien og nordtyskland.

Rapidis har sammen med konsulenterne Otto Anker Nielsen og Christian Overgård Hansen udført et studie for IBU Korridoren Fermern Øresund, med det formål at evaluere forslag til udbygning afhøjhastigheds jernbane strækning i Øresund/Femern korridoren. Trans-Tools version 2 trafikmodellen blev anvendt som grundlag for studiet.

I forbindelse med arbejdet blev modellens detaljeringsgrad forbedret kraftigt i studie-området. Hovedforbedringerne er: en mere detaljeret model-zone opdeling i studie-området, forbedrede jernbane- og vejnet modeldata, samt modellering af færgeforbindelser. Der blev også indhentet flere trafiktællingsdata som blev anvendt til at rekalibrere modellen.

European Union, TEN Connect project

Evaluering af EU TEN policy oplæg ved hjælpe af Trans-Tools trafikmodellen

Den europæiske kommission startede et studie med fokus på den fremtidig udvikling af den europæiske transport infrastruktur. Studiet undersøgte effekterne af TEN (Trans-European Networks) policy tiltagene, og det blev udført ved hjælp af Trans-Tools trafikmodellen som dækker hele europa. Den anvendte Trans-Tools model er blevet udviklet i et tidligere projekt, og er implementeret på basis af ArcGIS fra ESRI samt ArcGIS udvidelsen Traffic Analyst fra Rapidis.

EU kommisionen udgav i 2010 en rappport som beskrev status for de 30 prioriterede transport korridorer som indgår i TEN policy arbejdet. TEN Connect projektet fremskaffede det analytiske grundlag for denne raport og bidrog til analysen af de økonomiske, miljømæssige og sociale effekter ved en række alternative forslag i forbindelse med det videre TEN policy arbejde.

TEN projektet blev udført af et konsortium af firmaer og universiteter, under ledelse af det danske rådgivnings firma TetraPlan. Rapidis var ansvarlig for all software udvikling og implementering.

TEN konsortiet bestod af:

TetraPlan (Danmark)

DTU Transport (Danmark)

Rapidis (Danmark)

BMT Transport Solutions (Tyskland)

Institute for Regional Economy at the Christian Albrechts University in Kiel (Tyskland)

Institute for Transport Studies, University of Leeds (UK)

Institute for System Integrating Studies (Italien)

MCRIT (Spanien)

SYSTEMA (Grækenland)

Ramböll (Finland)

Informi GIS (Danmark)

University of Belgrade (Serbien)

Technical University of Vilnius (Litauen)

Sudop (Den Czechiske Republik)

University of Szczecin (Polen)

EU, TRANS-TOOLS projektet

Udvikling af en EU trafikmodel for kommisionen

Rapidis assisterede DTU Tranport (Danmarks Tekniske Universitet) med arbejdet i Trans-Tools projektet. Formålet med projektet var at implementere en trafikmodel for hele EU-området, som var i stand til at person- og gods-trafik hen over alle transportmidler.

Rapidis varetog udviklingen af brugerflade, datamodel, redigeringsværktøjer og integration af del modeller. Desuden blev alle rutevalgsberegninger (simulation af trafikstrømme) udført med moduler fra Rapidis’ produkt, Traffic Analyst. Arbejdet blev udført på basis af ArcGIS fra ESRI.

Rejsekort Analyse System

Movia har længe haft masser af rejsekort og tællingsdata – men har haft brug for at danne et samlet overblik over rejsestrømmene i det kollektive transportsystem.

Ved at bruge simulations moduler har Rapidis udviklet et system som kan kombinere tællingsdata med rejsekort data og data fra Landstrafikmodellen. Resultatet er en unik, komplet og detaljeret opgørelse over alle bus-rejser i Movias område.

Systemet er udviklet på en GIS-platform så detaljerede visualiseringer er en del af systemet fra starten.

Beregningen analyserer en gennemsnitshverdag per måned. De grundlæggende resultater er et tur-mønster opgjort som antal ture fra stop til stop per time-interval. Men de detaljerede resultater omfatter bl.a:

  • Dtaljeret beskrivelse af hver eneste kollektive tur foretaget i Movias område
  • Opsummering til alle påstigninger/afstigninger og rejser i kollektive transportmidler.
  • Skifteopgørelser for alle større stationer og stops
  • Oplande for passagerer pr. linje

Samlet set et enormt og meget detaljeret sæt resultater.

Rapidis er nu i gang med næste skridt – at udbygge systemet med nye modelleringsmuligheder så de kollektive planlæggere nemt kan få et bud på virkningerne af linje-omlægninger og ændringer.

Detaljeret transport model for Storkøbenhavn

Rapidis deltog, som underleverandør til DTU Transport, i udviklingen af en storstilet og meget detaljeret transport model for Storkøbenhavn. Modellen blev udviklet ved hjælp af ArcGIS og Traffic Analyst, og er en videreudvikling af den eksisterende OTM-model, hvor der er tilføjet detaljeret køreplansbaseret offentlig transport. Køreplaner og linie data blev importeret fra den web-baserede rejseplanlægger tjeneste www.rejseplanen.dk, og lagret i ArcGIS. Transportodellen blev brugt som grundlag for en undersøgelse af de socio-økonomiske og miljømæssige virkninger af at indføre kørselsafgifter i det storkøbenhavnske område.

Baltic Transport Outlook 2030

Rapidis har, som en del af det EU støttede Baltic Transport Outlook 2030 projekt, gennemført en transport infrastruktur analyse ved brug af Trans-Tools modellen.

Kollektive trafiksystemer i USA

Brookings Institution i Washington DC bruger vores Traffic Analyst software til at udføre detaljerede analyser af  de kollektive trafiksystemer i mere end de 100 største byer i USA. Rapidis har, for at lette arbejdsgangene, udviklet et modul, som automatiserer importeren af trafik data i formatet “Google Transit Feed Specification” til Traffic Analyst. Resultaterne af projektet findes her.

Ændret linjeføring og køreplan

Analyse af ændret linjeføring og køreplan

Rapidis har udført en analyse for Movia. Analysen undersøgt hvordan betydelige ændringer i bus-linjer og køreplaner i et område påvirkede det samlede kollektive transport netværk. Analysen omfattede også sammenligninger mellem beregningsmodellens forudsigelser og reelle trafiktællinger for at teste modellens validitet.

Analyse og visualisering af passagertællinger

Som underrådgiver for Informi GIS har Rapidis hjulpet Movia med at implementere et system som udfører analyser og GIS visualiseringer af en bred vifte af automatisk indsamlede drifts-data, såsom påstigningstællinger, rettidighedsmålinger og andet. Rapidis har udviklet den central data-base komponent i systemet. Den samlede løsning er designet og udviklet som en udvidelse af ArcGIS. (Link til paper som beskriver Movias VisFrem system)

Transport ministeriet, HUR – Nye OTM tur-matricer

Som en del af et konsortium (sammen med DTU Transport (Danmarks Tekniske Universitet, TetraPlan A/S og Cowi) som udførte et projekt med det formål at opdatere data for rejse-mønstrene i hovedstadsområdet. Disse data blev anvendt i forbindelse med trafikmodelberegninger som blev brugt til at vurdere rentabiliteten en af ny metro-linje i København. Projektet blev udført med Traffic Analyst.

Trængselsanalyse

Værktøjer til at analyse af trængselseffekter baseret på GPS-data.

For  Vejdirektoratet har Rapidis designet og implementeret et sæt af værktøjer, som gør det muligt for Vejdirektoratet at analysere indsamlede GPS-data. Resultatet er en detaljeret beskrivelse af de forskellige overbelastningseffekter i vejnettet, såsom den daglige variation af rejsehastighed, flaskehalse mv. Værktøjerne blev implementeret ved hjælp af ArcGIS og Oracle DBMS.

GIS Datawarehouse for trafikdata

Sammen med Model Center Gruppen ved DTU Transport, har Rapidis designet og implementeret et GIS-baseret datawarehouse. Formålet med dette data warehouse var at samle trafiktællinger fra en række offentlige aktører og transportmyndigheder i Storkøbenhavn. Senere vil andre typer data der er relevante for transport planlæggere blive tilføjet, og den geografiske rækkevidde udvidet. Disse data vil blive stillet til rådighed for transport planlæggere og andre interesserede parter. Løsningen er implementeret ved hjælp af ESRI ArcSDE multi-user GIS-database, samt ArcGIS.

Ekstra potentiale for togrejser

For DSB’s markedsføringsafdeling har Rapidis gennemført en analyse med fokus at identificere uudnyttet efterspørgselspotentiale for togrejser i de væsentligste korridorer af jernbanenettet.

GIS interface til hjemmeside

Via Informi GIS leverede Rapidis konsulentarbejde til implementering af et eksport-modul der skal forbinde rumlige databaser til et  GIS-interface med køreplansdatabase og Rejseplanens hjemmeside (www.rejseplanen.dk).

Beregning af kørselsfradrag

Skat har valgt en FleetView-baseret løsning til automatisk beregning af skatteydernes ruter og afstande til og fra arbejde. På den måde kan kørselsfradrag beregnes automatisk. Løsningen består af forskellige udvidelser FleetView Rute. Integrationen til WebSphere MQ blev udviklet af Informi GIS og Rapidis.

Grønlands Transport Model

Rapidis udformede et strategisk vurderings værktøj til Grønlands Hjemmestyre til evaluering transport infrastrukturinvesteringer. Projektet blev udført af DTU Transport som hovedentreprenør, med Rapidis deltager ogunderleverandør. Transportmodelle blev bygget ved hjælp af ArcGIS og Traffic Analyst.

Trafik model beregninger

Evaluering og udvælgelse af passende bus services som erstatning for toglinjer som lukkes p.g.a. vedligeholdelsesarbejder

En række potentielle bus services blev evalueret med detaljerede trafik model beregninger. Baseret på modellens fremskrivninger udvalgte man de bus services som gav færrest gener. På disse blev der foretaget yderligere og mere detaljerede beregninger med henblik på at beregning det nødvendige antal busser som skulle indsættes på forskellige tidspunkter af døgnet.

Opdatering og udvidelse af vores system til automatisk tælling af passagerer

DSB S-Tog har udvidet sin køreplan til også at dække nattetimer på nogle ugedage. Som en del af denne udvidelse har vi hjulpet DSB S-Tog med en opdatering og udvidelse til det automatiske passager tælle system – Automatic Passenger counting System (APS). APS bruges til dagligt at producere detaljerede data som beskriver rejsemønstre og det overordnede antal rejsende. Nye funktioner i denne version sikrer, at natte trafik også beregnes korrekt.

Model for simulering af passagér forsinkelser

I et tidligere projekt har Rapidis og DTU Transport designet og implementeret en simuleringsmodel, der har været brugt af DSB S-Tog til at  analysere, hvilke konsekvenser som forsinkelser og aflysninger får for passagerne. I denne fase har Rapidis opdateret systemet med ny funktionalitet, flyttet til en ny datamodel og tilføjet en mere brugervenligt GIS baseret brugergrænseflade.

Automatisk forudsigelse af passagernes rejsemønstre

Sammen med DTU Transport har Rapidis implementeret et system, der bruges til dagligt at producere detaljerede data, som beskriver S-Togs passagernes rejsemønstre. Basis er data fra de tælle- og vægtsystemer, der er installeret i togene. Systemet kombinerer en avanceret model for valg af offentlig transport med en “tur-matrice-estimerings” metode.